Sitater hentet fra brev fra Fylkesmannen til avfallsdeponier i Oppland, 29.05.17:

Om perfluorerte stoffer
Per- og polyfluorerte alkylstoffer (PFASer) er en stor gruppe organiske, fluorholdige forbindelser. Fram til nå har PFOS og PFOA fått mest oppmerksomhet, og begge er strengt regulert i Norge. Også andre PFASer har vist seg å være svært miljøskadelige. PFOS, PFOA og langkjedete perfluorerte syrer (C9-PFCA – C14-PFCA) er oppført på norske myndigheters prioritetsliste. I 2017 ble også PFHxS lagt til listen. Målet er at vi kontinuerlig skal redusere utslipp og bruk av disse stoffene for å stanse utslippene innen 2020.

Utfordringer ved deponering av masser som inneholder perfluorerte stoffer
PFASer vil i mange tilfeller oppføre seg annerledes enn andre organiske miljøgifter når de legges på et deponi. Stoffene er svært mobile og bindes i liten grad til jord og løsmasser. Dette gjør at de vil kunne lekke ut fra deponier der utformingen ikke tar hensyn til stoffenes spesielle egenskaper. Når PFOS og PFOA slippes ut i naturen, brytes de ikke ned, men bioakkumulerer i organismer. Dette gjør at stoffene vil øke i konsentrasjon oppover i næringskjeden. Grenseverdier (EQS verdier) settes derfor lavt i vann for å beskytte både mennesker og toppredatorer for sekundærforgiftning. Mange av de andre PFASene er også i liten grad nedbrytbare, eller brytes ned til PFOS eller PFOA.

Normverdier for PFOS tar ikke hensyn til utlekking
Dagens normverdi for PFOS på 100 μg/kg tar ikke hensyn til utlekkingsegenskapene til stoffet, eller hensyn til sekundære effekter. PFOS forurenset jord under normverdien bør derfor også håndteres som forurenset jord og ikke disponeres fritt. Miljødirektoratet arbeider med et endringsforslag for normverdien på PFOS og også utarbeidelse av normverdier for andre perfluorerte forbindelser.

Hva kan deponiene forvente av avfallsprodusenten?
Avfallsprodusenten plikter, som ledd i basiskarakteriseringen, å informere om eventuelle ekstra forholdsregler som deponiet må treffe ved håndtering av avfallet, jf. avfallsforskriften § 9-11 første ledd, jf. vedlegg II, pkt. 1.1 bokstav j. For å kunne oppfylle dette kravet må leverandører av potensielt PFAS-holdige masser til deponi ha foretatt en god kartlegging av massene i forkant
av deponeringen.