Formålet med avgiften er å bidra til kostnadseffektive reduksjoner av ikke-kvotepliktige utslipp av klimagasser fra forbrenning av avfall.

Avgiften skal beregnes på grunnlag av mengden avfall som leveres til forbrenning med en nasjonal utslippsfaktor, fastsatt av Miljødirektoratet. Følgende avfallsforbrenning er unntatt avgift:

• Farlig avfall

• Anlegg som investerer og utfører karbonfangst

Nivået på avgiften er kr 192,- pr tonn CO2 og vil med en nasjonal utslippsfaktor på 0,5498 utgjøre: 106,- kroner pr. tonn avfall.

Avgiften innføres fra 1. januar 2022. GLØR Partner AS vil videreføre avgiften til oppdragsgiver krone for krone fra innføringstidspunkt.

På denne bakgrunn varsles prisøkning på NOK 106,- pr. tonn avfall til forbrenning.

Har du spørsmål vedr dette ser vi gjerne at du tar kontakt med oss.