Farlig avfall er avfall som kan medføre fare for liv, miljø og helse. Derfor er det svært viktig at farlig avfall blir håndtert på riktig måte.

Alt farlig avfall skal deklareres elektronisk på avfallsdeklarering.no og leveres inn til godkjent mottak. GLØR er godkjent som mottak av farlig avfall. Vi kan også ta oss av deklarering og transport av farlig avfall på vegne av deg som kunde. Men da må du først gi oss fullmakt til dette. Det gjøres også i avfallsdeklarering.no. Kom i gang med deklarering/tildeling av fullmakt ved å lese vår veileder.

Slik kan du identifisere om avfallet er farlig:
- Avfallet er oppført i den europeiske avfallslisten, EAL
- Emballasjen er merket med fareseddel eller faresymbol
- Det medfølger et sikkerhetsdatablad
- Kjemiske analyser kan foretas i tvilstilfeller

De vanligste typene av farlig avfall: