GLØR har deponi på Roverudmyra
GLØR har deponi og massemottak, og det stilles strenge krav til sluttbehandling av forurensede masser og avfall som legges i deponi. GLØR tilstreber å gjenbruke innleverte masser til nyttige formål. Eksempler på dette er terrengarrondering, bygging av nye veier, gjenbruk av betong osv.

Hva vi har lov til å motta, er regulert i Avfallsforskriften og GLØRs konsesjonen for drift av deponi gitt av Fylkesmannen i Oppland. Vi er svært opptatt av at vi skal operere innenfor de gitte tillatelser og rammevilkår for å redusere risikoen for miljøpåvirkning.Før avfall leveres til deponi må det, ifølge Avfallsforskriftens §9-11, foreligge basiskarakterisering i tråd med Vedlegg II til forskriftens kapittel 9.

Avfallsprodusentens ansvar
Det er avfallsprodusenten (kundens) som skal gjennomføre basiskarakteriseringen. Med avfallsprodusent menes den som genererer avfallet. Kommunen er produsent for innsamlet husholdningsavfall. Dersom en virksomhet mottar avfall til forbehandling som endrer egenskapene (fysisk, kjemisk eller biologisk), overtar denne virksomheten ansvaret for basiskarakterisering før deponering. Slik forbehandling kan eksempelvis være sortering, kverning, forbrenning eller biologisk behandling.

Basiskarakterisering
Avfallsforskriften presiserer at det er avfallsprodusentens (kundens) ansvar å dokumentere innholdet i deponiavfallet. Derfor ber vi alle våre næringskunder om å følge disse trinnene før levering av deponiavfall til Roverudmyra:

  1. Ta prøver av avfallet.
  2. Fyll ut basiskarakteriseringsskjema basert på prøvesvar. (Hvis avfallet er helt rent, kan du bruke egenerklæringsskjema i stedet for basiskarakteriseringsskjema).
  3. Skjemaet, sammen med eventuelle prøvesvar, sendes til kundeservice@glor.no.
  4. Du får svar innen 3 virkedager med eventuelt klarsignal om levering.

Avfall som produseres jevnlig, basert på samme råstoff og stammer fra like prosesser, kan basiskarakteriseres én gang og gjelde for flere leveringer/forsendelser. Men det skal allikevel verifiseres minst én gang pr. år.
Leverer du avfall til Roverudmyra Miljøpark uten å ha sendt inn skjema på forhånd, kan vi ta inn massene til mellomlagring inntil prøvesvar og basiskarakterisering foreligger. Kiloprisen for avfall til mellomlager tilsvarer prisen for forurensede masser, uavhengig om det viser seg at avfallet er rent. Utgifter til prøvetaking, analyse og ytterligere behandling blir belastet kunde.

Dokumentasjon
Basiskarakteriseringen skal resultere i to ulike dokumenter:

1. Fullstendig dokumentasjon. Oppbevares av avfallsprodusenten så lenge avfallsleveransen pågår, og deretter i minst 10 år. Denne skal forelegges deponi eller forurensningsmyndighetene ved forespørsel. Den fullstendige dokumentasjonen skal underbygge karakteriseringen og inneholde eventuelle analyseresultater og andre vedlegg. Dokumentasjon av hvilke rutiner som er benyttet ved karakteriseringen kan eventuelt foreligge som henvisninger til internkontrollsystemet.

2. Sammendrag av basiskarakterisering. Leveres av avfallsprodusent, til driftsansvarlig ved alle deponier der avfallet blir deponert. Driftsansvarlig skal oppbevare ett eksemplar av sammendraget for hver av fraksjonene som leveres til deponiet, i hele deponiets levetid, inkludert etterdriftsfasen.

Analyserapporter vedlegges basiskarakteriseringen for at vi skal kunne vurdere om avfallet oppfyller mottakskriteriene for vårt deponi.

Hva kan leveres til GLØRs deponi?

1. Forurensede masser

Forurensede masser er masser som inneholder forurensninger som gjør at de ikke klassifiseres som rene, men som er under grensen for farlig avfall. Dette har GLØR tillatelse til å ta imot og legge på deponi. Eksempler på varetyper som kan legges på deponi:
• Lettere forurensede masser
• Forurenset betong og tegl uten armering
• Forurenset betong med armering
• Aske, ikke farlig avfall
• Forurensede gravemasser
• Forurensede rivemasser

For at avfallet skal kunne kategoriseres som forurensede masser må det ikke inneholde annet iblandet materiale eller fremmedelementer, brennbart restavfall, organisk materiale eller farlig avfall.

Forutsetninger for levering forurensede masser
Ettersom forurensningsgrad og -mengde avgjør hva vi kan ta imot og legge på deponi, må forurensning dokumenteres før levering. Dersom avfallet skal deponeres er avfallsbesitter pålagt å gjennomføre en basiskarakterisering av avfallet iht avfallsforskriften kap 9. GLØR kan avvise leveranse til deponi som ikke er basiskarakterisert, eller kan tilby kunden å basiskarakterisere for dem (se avsnitt under om mellomlagring). Avvises kunden er GLØR pålagt å varsle Fylkesmannen i Oppland.

Levering av samme type avfall som produseres jevnlig
Regelverket gir mulighet for én felles basiskarakterisering når det er mange leveranser av ensartet avfall. Det er imidlertid noen viktige forutsetninger som må dokumenteres:
• Avfallet skal komme fra samme prosess, med samme type råstoff.
• Prosessen skal styres på en måte som sikrer jevn kvalitet på avfallet
• Egenskapene til avfallet skal variere lite, og variasjonen skal ikke overstige grenseverdiene.
• Avfallet skal verifiseres minst årlig. Det skal på forhånd bestemmes hvilke egenskaper som skal verifiseres, og med hvilken metode. Dette for å vise at avfallets egenskaper er i samsvar med resultatene i basiskarakteriseringen.

2. Betong og masser til mellomlagring

Betong og masser er plasskrevende og levering av større mengder skjer kun på forespørsel. Mindre mengder betong hvor man ikke har basiskarakterisering, kan legges på mellomlager for prøvetagning og basiskarakterisering i regi av GLØR. For øvrig gjelder følgende:
• Betong og masser som leveres til mellomlager blir definert som forurenset betong, i påvente av at prøveresultater bekrefter at dette kan gå til deponi. Selv om resultatene viser at det er ren betong vil det faktureres som forurenset betong når GLØR har mellomlagret det.
• Hvis analysen viser at dette er farlig avfall som ikke kan legges på deponi, må kunden bære alle kostnader knyttet til håndtering og videre behandling.
• GLØR avgjør om det er kapasitet for mellomlagring for analysetagning og basiskarakterisering. Kunder bør avklare muligheten før levering.

3. Mottak av rene masser

Dette er masser og avfall som kan mottas som «rene masser» forutsatt at massene kommer fra jord eller berggrunn som ikke overstiger normalverdiene for forurenset grunn. Eksempler på det som kan være rene masser er
• Stubbloftsleire
• Gravemasser
• Teglstein
• Takstein
• Ren betong
Forutsetningen for levering av rene masser er at massene er rene. Det skal ikke inneholde fremmedelementer, forurensede masser, farlig avfall eller organisk materiale.
Dokumentasjon ved levering rene masser:
Det er avfallsbesitters plikt å dokumentere avfallet som skal leveres. Ved levering av rene masser skal det fylles ut et egenerklæringsskjema før levering på at det som leveres er rene masser. Se eget skjema.

Avvik:

GLØR er pliktig å foreta kontroll basert på stikkprøver av det avfallet som leveres. Dersom avvik fra dokumentert innhold oppdages, vil GLØR avviksbehandle dette. Kunden vil belastes med alle eventuelle ekstrakostnader knyttet til håndtering og videre behandling.