Generelle avtalevilkår 

1. Innledning

Følgende vilkår regulerer, supplerer og anses som en del av samtlige avtaler om tømming og behandling av avfall inngått mellom GLØR Partner AS,( heretter GP) og den enkelte kunde, (heretter kunden). Avtalens parter er GP og den som er registrert som kunden hos GP i henhold til denne avtalen.

2. Forskriftsmessig avfallshåndtering

GP forplikter seg til å utføre sine tjenester i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, og i henhold til de betingelser som fremgår av denne avtalen. GP overtar disposisjonsretten for det innsamlede avfallet og behandler dette i tråd med gjeldende lover og forskrifter.

3. Rådgivning

GP kan bistå kunden med å tilrettelegge for de beste avfallsløsningene, utarbeidelse av avfallsplaner, avfallsrapporter og annen form for rådgivning i forbindelse med avfallsrelaterte spørsmål.

4. Kredittvurdering

GP vil i forbindelse med inngåelse av nye avtaler kunne foreta en kredittvurdering av kunden. Dersom resultatet av denne vurderingen tilsier det, forbeholder vi oss retten til ikke å inngå avtale med kunden. GP forbeholder seg også retten til å foreta kredittvurderinger i løpet av kontraktsperioden. Dersom en slik kredittvurdering tilsier det kan GP be om depositum, senke kredittgrensen eller si opp avtalen. GP plikter til å informere kunden før slike tiltak iverksettes.

5. Tilgjengelighet

Kunden skal legge til rette for lett tilgjengelighet i tilknytning til henting/tømming av utstyr for oppsamling av avfall. Dette gjelder også om GP ber om tilgang utover avtale. Videre skal kunden informere GP om alle typer endringer som i vesentlig grad påvirker tilgjengeligheten. Manglende tømming grunnet utilgjengelighet medfører belastning for bomtur og/eller ekstratømming mot ekstra betaling.

6. Avfallstype

Kunden har ansvar for å sørge for at det kun er den typen avfall som på forhånd er avtalt som leveres. Definisjon av avfallet er gjennomgått i forbindelse med avtaleinngåelse, og finnes tilgjengelig på egne faktaark. Disse kan lastes ned fra våre nettsider eller oversendes ved forespørsel. Eventuelle avvik vil kunne tilleggsfaktureres.  

7. Forsøpling

Kunden har selv ansvar for å holde området rundt oppsamlingsenhetene fritt for avfall. GP har ansvar for at området ikke forsøples i forbindelse med tømming, Feil bruk av oppsamlingsutstyr som for eksempel overfylling, kan medføre at det ikke blir tømt.  Eventuelle avvik vil kunne tilleggsfaktureres.  

8. Ansvar for leid/utlånt utstyr

Leid/utlånt utstyr er GPs eiendom og skal kun benyttes i henhold til intensjonen i avtalen. Kunden må gi GP beskjed ved tap eller skade på utstyret. Reparasjon eller bytte av utstyr med feil eller skader kan belastes kunden ved utvist uaktsomhet og det ikke kan påvises at GP kan holdes ansvarlig for skaden/feilen. Oppsamlingsutstyr som forsvinner fra sitt utplasseringssted erstattes i sin helhet av kunden.

 

9. Henting av avfall

For løpende avtaler vil det ved kontraktsinngåelse eller kort tid etter, opplyses om fast dag for henting av avfallet. Oppsamlingsutstyret skal gjøres tilgjengelig for tømming fra klokken 06.00 på tømmedagen. Ekstra tømming utover fast tømmedag kan bestilles per telefon, faks eller mail. Ekstra tømminger blir fakturert kunden i tillegg til de faste tømmingene.

For andre avtaler kan kunden bestille henting av avfallet per telefon, faks eller mail. Dette vil skje i henhold til avtale. Med mindre annen annet er avtalt vil henting kun skje ved kapasitet og mot tilleggsbetaling.

10. Underleverandører

GP har rett til å benytte seg av underleverandører ved utførelse av tjenester i henhold til gjeldende avtale. Disse skal følge de krav til rutiner og forpliktelser som fremgår av denne avtalen.

Kunden skal imidlertid forholde seg direkte til GP og ikke til underleverandøren.

11. Helligdager/ offentlige fridager og særskilte begivenheter

Dersom fast tømmedag havner på en offentlig fridag eller helligdag vil GP endre tidspunktet for tømmingen til en av de nærmeste dagene før eller etter fridagen, uten forutgående varsel til kunden. Kostnader forbundet med flytting av oppsamlingsutstyr etter pålegg fra det offentlige dekkes av kunden.

12. Offentlig grunn

All plassering av oppsamlingsutstyr på offentlig grunn må godkjennes av kommunen. GP kan søke om godkjenning på vegne av kunden.

13. Betaling

Kunden har ansvar for å betale for de ytelser som GP leverer i henhold til avtalen. Betalingsbetingelse er per 30 dager dersom ikke annet er avtalt. Dersom kunden mener at en faktura er feil, må kunden reklamere til GP innen betalingsfristens utløp. Så lenge klagen er til behandling i GP, forfaller ikke den påklagede delen av fakturaen til betaling. Kunden skal betale uomtvistet del av faktura innen betalingsfristen. Ved delvis innbetaling skal det varsles om hvilken tjeneste innbetalingen knytter seg til.

14. Manglende betaling

Ved forsinket betaling vil det bli sendt ut purring. 2. gangs purring vil medføre et purregebyr, og saken vil bli sendt til inkasso om innbetaling ikke skjer innen fristen. GP kan stoppe tømming av avfallet, og har rett til å oppheve avtalen og inndra utstyret. Ved oppheving av avtalen må kunden betale vederlag, gebyrer og avgifter for hele avtaleperioden og for innhenting av utstyret. Er ikke utstyret tilgjengelig slik at GP får hentet det, belastes kunden for erstatning av leid/utlånt utstyr etter til enhver tids gjeldende prisliste.

15. Adresseendring

Kunden skal gi skriftlig beskjed til GP ved adresseendring, fortrinnsvis via mail. Ny adresse skal være registrert senest 14 dager etter GP har mottatt meldingen. Dersom melding ikke finner sted, står kunden selv ansvarlig for kostnader som påløper som følge av feil oppgitt adresse eller manglende melding om flytting.

16. Endring i avtalen

Ved ønske om avtaleendringer må GP få beskjed om dette i rimelig tid før de ønskede endringene i tjenesten skal iverksettes. For løpende avtaler registreres endringene enten fra den første eller den femtende i måneden endringen skjer. Det kan ta inntil 10 virkedager fra GP har mottatt endringsmeldingen til endringen utføres. Kunden vil bli fakturert for endringer i henhold til avtalt prisliste.

 

17. Rapportering

Med mindre annet er avtalt, er begge parter er forpliktet til å melde fra om forhold som har betydning for utførelse av tjenesten/avtalen slik at den andre part har mulighet til å gjøre de nødvendige endringer.

18. Manglende tømming

GP gjør alltid sitt ytterste for at avfallet skal bli hentet til avtalt tidspunkt. GP vil så sant det er praktisk mulig varsle kunden og avtale nytt hentetidspunkt ved manglende henting. Kunden må melde fra om manglende tømming innen rimelig tid slik at GP får mulighet til å rette opp. Med mindre annet er avtalt, vil GP fraskrive seg ethvert ansvar for eventuelle tap/krav som følge av manglende henting.

19. Låsing av oppsamlingsutstyr

Ved eventuelt ønske om lås på oppsamlingsutstyr, må kunden selv bekoste dette. Kunden har ansvaret for at GP har til disposisjon nødvendige nøkler for å kunne tømme slikt utstyr uten forsinkelser i sitt arbeid.

20. Endringer på vilkår og avtale

GP forbeholder seg retten til å oppdatere og gjøre endringer på avtaler og vilkår i henhold til enhver tids gjeldende lover og forskrifter. Slike endringer vil offentliggjøres på våre nettsider - www.glor.no 

21. Priser og prisreguleringer

Vi forbeholder oss retten til prisjusteringer som følge av statlige avgiftsendringer og andre endringer i rammebetingelsene som innebærer vesentlige endringer i de eksterne behandlingskostnader. Øvrige priser justeres i henhold til relevante indekser. I tilfeller hvor det er presisert at priser er betinget av en totalavtale, vil eventuelle rabatter kunne bortfalle eller bli redusert ved endring i forutsetningene.
Alle priser er eksklusive merverdiavgift.

22. Oppsigelse

Avtalen gjelder fra dato for aksept i henhold til avtalevilkårenes pkt. 25 og i 2 (to) år. Avtalen forlenges automatisk med ett og ett år, med mindre den sies opp skriftlig av en av partene. Oppsigelsestiden er en måned og oppsigelsen registreres fra den påfølgende 1. eller 15. i måneden. Kunden er pliktig til å betale vederlag, gebyrer og avgifter til avtalen opphører. Dersom GP ikke får tilgang til utstyret ved oppsigelsen av avtalen vil kunden bli belastet for dette.

23. Force Majeure

Dersom det oppstår en situasjon som etter norsk rett må betraktes som Force Majeure, suspenderes plikten til oppfyllelse for den part som rammes av situasjonen. Slike forhold kan være streik, lockout, maskinhavari, bestemmelser fra myndighetene og lignende situasjoner som gjør det svært byrdefullt for en av partene å oppfylle avtalen. Situasjonen skal meddeles den annen part uten ugrunnet opphold for å kunne påberopes. Den andre parts forpliktelse suspenderes i samme periode. Så snart situasjonen bortfaller eller ikke lenger kan betraktes som Force Majeure, gjenoppstår plikten til oppfyllelse.

24. Tvister

Alle tvister med grunnlag i denne avtalen skal innen 3 måneder søkes løst ved forhandlinger. Dersom forhandlingene ikke fører frem skal saken avgjøres ved den lokale voldgiftsdomstol.

25. Aksept

Tilbudet anses som akseptert ved signering av avtalen eller ved bestilling av første oppdrag

Priser forutsetter sortering i henhold til gjeldende kvalitetskrav.

Ved vesentlige og eller gjentatte avvik vil kunden kunne få tilsendt en avviksrapport med anmodning om utbedring.


Med avvik menes:

  • fare for helse og sikkerhet,

  • fare for forurensing av ytre og indre miljø,

  • forurensing av sorterte avfallstyper og forringing av disse med hensyn til kvalitet og pris, for eksempel ved feilsortering av kildesortert avfall og brudd på gjeldende kvalitetskrav, lover, forskrifter og regelverk

  • manglende tilrettelegging i forhold til avtale

Det vil kunne kreves dekning for tilleggskostnader og merarbeid

 

Bilag 2. GLØR Partners ansvar

GP skal lage og gjennomgå sorteringsrutine for avtalen. Rutinen godkjennes av kunden og danner grunnlag for avtalte prisforutsetninger.

GP skal kunne dokumentere godkjenninger i henhold til gjeldende krav vedrørende

  • benyttede renovatører

  • benyttede transportører

  • eget og andres benyttede avfallsanlegg, gjenvinningsanlegg, sorterings- og omlastingsanlegg

  • den videre behandlingen av alt avfall mottatt fra kunden

  • systematisk kvalitetssikring og internkontroll

GP skal bistå kunden med statistikk og rapportering i henhold til nærmere avtale.