Skal du rehabilitere eller rive en bygning større enn 100 m2 eller rehabilitere eller rive konstruksjoner/anlegg som skaper mer enn 10 tonn avfall må du lage miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan iht. byggteknisk forskrift (TEK 17, § 9-6, § 9-7).

Skal du bygge nytt over 300 m2 trenger du kun å lage avfallsplan (jf. TEK 17 § 9-6).

Ved all rehabilitering og riving må det før oppstart kartlegges helse- og miljøfarlige stoffer i bygningen/anlegget. Dette gjelder også ikke-søknadspliktige tiltak (jf. TEK 17 § 9-7, første ledd).

Miljøkartlegging er en kartlegging av helse- og miljøfarlige stoffer i en eksisterende bygning eller en konstruksjon, dvs. i de bygningsdelene som bygningen/konstruksjonen er bygd av. Det stilles klare krav til hvordan miljøkartleggingen skal gjennomføres og rapporteres (TEK 17 § 9-7, tredje ledd).

Ansvar i byggesaken
Ansvarlig søker har ansvar for å påse at det blir utarbeidet avfallsplan, miljøsaneringsbeskrivelse, sluttrapport for avfallshåndtering og innhentet dokumentasjon for faktisk disponering av avfall. Ansvarlig prosjekterende har ansvar for at det blir utført nødvendig prosjektering som grunnlag for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse, det vil si miljøkartlegging (befaring) med etterfølgende rapport (miljøsaneringsbeskrivelse).

Ansvarlig utførende har ansvar for å bidra til og følge opp avfallsplan, gjennomføre miljøsanering, innhente og ta vare på dokumentasjon for faktisk disponering av avfall, og utarbeide sluttrapport for avfallshåndtering.

Miljøsanering er et eget ansvarsområde i byggesaksforskriften (§13-5), godkjenningsområde “miljøsanering”. Det betyr at foretak kan søke sentral godkjenning for området miljøsanering (prosjekterende) og riving og miljøsanering (utførende).

Ansvarsrett for miljøsanering

Det stilles kvalifikasjonskrav til foretak som søker om å påta seg ansvarsrett. Kravene gjelder både ved lokal og sentral godkjenning og retter seg mot foretakets organisasjon, system for ivaretakelse av plan- og bygningslovgivningen og den samlede kompetansen i foretaket. Kravene er i utgangspunktet de samme for sentral og lokal godkjenning. Miljøsaneringsbeskrivelse er det dokumentet som skrives etter at befaringen (miljøkartleggingen) er utført.

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal som et minimum inneholde (TEK 17 § 9-7):

 • Hvem har utført kartleggingen
 • Når ble kartleggingen utført
 • Byggeår og evt. rehabiliteringsår
 • Analyseresultater
 • Forekomster (mengde og type)
 • Plassering i bygningen (hvor)
 • Merking; hvordan forekomstene er merket
 • Hvordan saneres / fjernes
 • Avfallet leveres hvor?
 • Tabell over alle forekomster

Miljøsaneringsbeskrivelse kalles også miljøsaneringsrapport og er en bruksanvisning og
et kontrollredskap for å:

 • kunne fjerne farlig avfall før bygget rives
 • prise et rehabiliterings- eller riveoppdrag riktig
 • sikre forsvarlig håndtering og levering av farlig avfall

Miljøsaneringsbeskrivelsen skal være tilgjengelig ved tilsyn/kontroll sammen med avfallsplanen.

Avfallsplan er en forhåndsberegning av det avfallet som vil oppstå ved rehabilitering, riving eller nybygging. Planen skal lages før igangsetting og kunne forevises ved kommunal kontroll. Denne forhåndsberegningen krever tegninger, enkel oppmåling på stedet, kjennskap til bygningen, prosjektet og byggematerialenes egenvekt. Beregningen utføres gjerne i et regneark. Resultatet av beregningen legges så inn i første kolonne “plan” i skjema 5178 (nybygg) eller 5179 (rehabilitering og riving) fra Direktoratet for byggkvalitet www.dibk.no

En avfallsplan skal inneholde:

 • Adresse til bygningen
 • Navn på ansvarlig søker
 • Avfallsmengder (tonn) fordelt på fraksjoner (betong, tre, asbest, farlig avfall, restavfall osv.)
 • Mengder og fraksjoner av farlig avfall hentes fra miljøsaneringsbeskrivelsen

Sluttrapporten skal vise faktisk disponering av avfallet som oppstod, fordelt på ulike avfallstyper og  mengder. Levering til godkjent avfallsmottak eller direkte til gjenvinning skal dokumenteres. Sluttrapport settes opp før søknad om ferdigattest. Man benytter avfallsplanen og fyller inn faktiske avfallsmengder i kolonne 2 (levert avfallsanlegg) eller 4 (ombruk/gjenvinning). Til slutt regner man ut avviket i forhold til planen (kolonne 1), og fyller inn i kolonne 6. Store negative avvik (mindre avfall enn beregnet) bør  forklares i et vedleggsbrev. Kvitteringer fra avfallsmottak skal vedlegges. Sluttrapport med vedlegg skal sendes inn til kommunen ved søknad om ferdigattest.

Ingen ferdigattest utstedes uten godkjent sluttrapport som viser hvordan avfallet ble levert!

Skal du uføre riving og miljøsanering kreves det nå godkjenning (sentral eller lokal) som utførende i godkjenningsområde “Riving og miljøsanering”!

Et typisk rive- eller rehabiliteringsprosjekt steg for steg

Befaring noen måneder før oppstart:

 • Kartlegge helse- og miljøfarlige stoffer
 • Enkel oppmåling av bygningen

På kontoret, rett etter befaring:

 • Sende materialprøver til laboratorium for kjemisk analyse
 • Skrive miljøsaneringsbeskrivelse
 • Gjøre en beregning av rivemassene

På kontoret, når laboratoriesvar foreligger:

 • Sluttføre miljøsaneringsbeskrivelse
 • Utarbeide avfallsplan

Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan brukes som vedlegg til anbudsgrunnlaget. Sanering av farlig avfall bør være prisbærende mengderegulerbare poster.

Rehabiliteringen/rivingen:

 • Sanere, rive og levere farlig avfall slik det står i miljøsaneringsbeskrivelsen
 • Spare på og systematisere avfallskvitteringer

Etter at prosjektet er ferdig:

 • Utarbeide sluttrapport for avfallet
 • Sende inn sluttrapport for avfall til kommunen sammen med anmodning om ferdigattest